NOT KNOWN FACTS ABOUT ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

Not known Facts About ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

Not known Facts About ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

Blog Article

ตัวอย่างเบี้ยประกันโดยประมาณ (ไม่รวมประกันชีวิต) : 

สงวนสิทธิ์โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คือ ประกันที่จะให้ความคุ้มครองในเรื่องของวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่า และมีการรวมค่าใช้จ่ายในหมวดการรักษาต่างๆเช่น ค่ายา เวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี ค่าผ่าตัด ต่างๆ มารวมไว้เป็นหมวดเดียวกัน ทำให้การเบิกจ่ายความคุ้มครองง่ายกว่าไม่ซับซ้อนและได้วงเงินที่สูงกว่าประกันแบบแยกค่าใช้จ่าย

ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไร การลงทุนด้านสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะยามถึงคราวเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องอาศัยการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ หลายคนก็อาจประสบปัญหาเรื่องค่ารักษาที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก การลงทุนทำประกันสุขภาพจึงเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ โดยเฉพาะประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลมากกว่าประกันสุขภาพแบบแยกค่ารักษา

ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย โรคติดต่อ โรคร้ายแรง หรืออุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้เสมอ

เครดิตการ์ด, สินเชื่อ, ประกัน > ประกัน >

ประกันการเดินทางต่างประเทศและในประเทศจากแอกซ่า ประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันบ้าน และประกันคอนโด ประกันภัยธุรกิจ

บางกรมธรรม์อาจกำหนดวงเงินคุ้มครองการรักษาต่อครั้ง

ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด ประกันสุขภาพเหมาจ่าย (มหาชน)

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ประกันสุขภาพ แผนโอปอล

วิดีโอ/บทความน่าสนใจ วิดีโอบทความที่น่าสนใจ

การประกันชีวิต : ต้องทำประกันชีวิตเป็นแผนหลักก่อน 

Report this page